Prepravný poriadok

ČL. 1

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

(1) Tento prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých firma LynxTransit s.r.o. ponúka službu prenájmu vozidla s vodičom - prepravné služby a prepravuje osoby, batožinu a príručnú batožinu.

(2) Prepravnou službou podľa tohto prepravného poriadku je:

LynxTransit s.r.o.

Prenájom vozidla s vodičom - prepravné služby

Vrakunská cesta 2, Bratislava 821 02, IČO: 50 423 771

(3) Prepravná povinnosť prepravcu je povinnosť po predchádzajúcej dohode vykonať prepravu, ak sú splnené prepravné podmienky, technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťažiteľnosť vozidla, spôsobilosť vodiča a preprave nebránia príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

(4) Cena za službu: prenájom vozidla s vodičom - prepravné služby je tvorená pri objednávke pred transferom vopred a to dohodou.

ČL. 2

POVINNOSTI PREPRAVCU

(1) Všeobecné povinnosti prepravcu sú:

a) vykonávať prepravu podľa tohto prepravného poriadku,

b) zabezpečiť ďalšie činnosti, ktoré sú potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a na starostlivosť o prepravovaných,

c) byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel.

(2) Prepravca je okrem všeobecných povinností prepravcu povinný:

a) vykonávať prenájom vozidla s vodičom v súlade s predmetom činnosti,

b) starať sa o bezpečnosť a pohodlie prepravovaných osôb a o prepravu ich batožiny,

c) starať sa, aby vozidlá použité na prepravu cestujúcich boli čisté a v riadnom technickom stave,

d) zariadenia prepravcu vo vozidle používať takým spôsobom, aby neboli na ťarchu prepravovaným osobám,

e) postarať sa o bezpečnosť a zdravie prepravovaných osôb a o ochranu ich batožiny, o zabezpečenie prvej pomoci ak sú účastníkmi dopravnej nehody,

f) vytvárať podmienky, ak to je z technickej stránky možné a zvýšiť pohodlie pre hendikepovaných,

g) zabezpečiť, aby oprávnená osoba poskytovateľa služby poskytla prepravovaným osobám potrebné informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy, najmä ich práva, povinnosti pri preprave, výške ceny za poskytnutú službu.

ČL. 3

PRÁVA A POVINNOSTI PREPRAVOVANÉHO

(1) Prepravovaná osoba má právo:

a) na bezpečnú a pohodlnú prepravu a na prepravu batožiny,

b) požadovať od oprávnenej osoby prepravcu informácie týkajúce sa podmienok jej prepravy, na zľavu z ceny za prenájom vozidla s vodičom ak sa preukáže, že prepravca nedodržal svoje záväzky z dohody o prenájme vozidla s vodičom.

(2) Prepravovaný je povinný správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú jazdu ostatných prepravovaných, nepoškodzoval a neznečisťoval vozidlo a zariadenia prepravcu slúžiace ostatným a neobťažoval ostatných prepravovaných a vodiča vozidla.

Prepravovaným osobám nie je dovolené:

a) pískať, spievať, hlučno sa správať alebo púšťať reprodukovanú hudbu a reč,

b) vyhadzovať z vozidla odpadky a iné predmety,

c) fajčiť vo vozidle,

d) vziať so sebou na prepravu zviera bez predošlej konzultácie s prepravcom/vodičom.

(3) Ďalej je prepravovaný povinný uposlúchnuť pokyny vodiča vozidla, ktoré smerujú:

a) k zaisteniu bezpečnosti jeho a ostatných prepravovaných osôb,

b) zaplatiť finančnú sumu za prenájom vozidla s vodičom - prepravné služby podľa dohodnutej ceny,

c) zaplatiť prípadné ďalšie úhrady za poškodenie,

d) alebo za znečistenie vozidla.

ČL. 4

VYLÚČENIE OSÔB Z PREPRAVY

(1) Do vozidla nemajú prístup alebo z prepravy sa môžu vylúčiť osoby pod vplyvom alkoholu, osoby pod vplyvom omamných látok a osoby, ktoré pre chorobu, mimoriadne znečistenie odevu, zápach alebo z iných dôvodov môžu byť prepravovaným osobám na ťarchu.

(2) Vodič alebo oprávnená osoba prepravcu je oprávnený z prepravy vylúčiť:

a) osoby, ktoré nezaplatia dohodnutú cenu za službu: prenájom vozidla s vodičom - prepravné služby,

b) osoby, ktoré ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky, svoju vlastnú alebo ostatných prepravovaných a osoby, ktoré aj po upozornení nedodržiavajú ustanovenia prepravného poriadku.

(3) Vylúčenie z prepravy po začatí jazdy vodič uskutoční tak, aby sa neohrozilo zdravie alebo bezpečnosť osoby vylučovanej z prepravy. Vylúčiť z prepravy osobu mladšiu ako 15 rokov mimo obce je neprípustné.

(4) Vodič môže odmietnuť vykonať prepravu ak: čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje zdravie, bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo.

(5) Vodič odmietne prepravu ak túto neumožňuje správanie sa osoby, najmä ak je agresívna alebo je ozbrojená, alebo inak vzbudzuje u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy a o vozidlo.

(6) Vodič odmietne osobu ktorá hodlá prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na svoju veľkosť, agresivitu, početnosť alebo výstroj nie sú vhodné na prepravu osobným autom.

ČL. 5

VZŤAHY PREPRAVOVANÉHO A VODIČA VOZIDLA

(1) Svoje oprávnenia vyplývajúce z tohto prepravného poriadku uplatňujú prepravované osoby voči vodičovi vozidla disciplinovane, slušne a v čase, keď tým nie je ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

(2) Prepravca v záujme bezpečnosti a plynulosti uskutočňovanej prepravy musí zachovať nasledovné:

a) vodič je povinný dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona o cestnej premávke a pri meškaní nie je dovolené skracovať meškanie na úkor bezpečnosti,

b) pokiaľ je vozidlo vybavené rozhlasovým a televíznym zariadením, vodič musí dbať, aby jeho uvedenie do činnosti nebolo na ťarchu cestujúcim.

ČL. 6

BATOŽINA

(1) Prepravovaný má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo váhu možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť do batožinového priestoru.

(2) Batožina, ktorá presahuje rozmery tvaru kvádra 30x40x60cm, tvaru valca dĺžky 60cm a priemeru 35cm, alebo tvaru dosky 10x60x60cm aspoň v jednom rozmere o viac ako 10cm sa považujú za batožinu podliehajúcu ďalšiemu poplatku, ak nie je dohodnuté inak.

(3) Prepravovaný má právo vziať so sebou ako príručnú batožinu veci alebo predmety, ktoré môže podľa potreby držať v ruke alebo na lone.

(4) Prepravovaným osobám sa nedovoľuje brať so sebou:

a) veci, ktorých preprava je zakázaná všeobecnými právnymi predpismi,

b) veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky, alebo poškodiť prípadne znečistiť cestujúcich alebo vozidlo najmä pre nevhodný spôsob balenia,

c) veci, ktoré svojim zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a podobne by mohli byť ostatným prepravovaným na ťarchu,

d) batožiny, ktorých celková váha presahuje 25 kg, ak nie je dohodnuté inak. Batožina presahujúca 25 kg podlieha ďalšiemu poplatku.

(5) Vodič má právo rozhodovať o umiestnení alebo neumiestnení batožiny v batožinovom priestore. Prepravovaný je povinný upozorniť vodiča na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah, hodnotu a aby sa s ňou zaobchádzalo s osobitným zreteľom, alebo aby sa ukladala v určitej polohe.

(6) Dohľad nad príručnou batožinou umiestnenou vo vozidle a tým zodpovednosť v prípade jej odcudzenia prislúcha v plnej miere prepravovanej osobe.

(7) Váha a miera batožín je prepravcom zisťovaná podľa prevádzkových možností prepravcu odhadom, meraním a vážením. Ak nie je k dispozícii meradlo, rozhodujúci je odhad vodiča.

(8) Vodič je oprávnený vylúčiť z prepravy batožinu prepravovaného ak je prekážkou bezpečnej, pokojnej a pohodlnej jazdy prepravovaných osôb alebo ak to neumožňujú prepravné podmienky.

(9) Ak má vodič pochybnosti o tom či batožina vyhovuje predchádzajúcim ustanoveniam, je oprávnený sa presvedčiť v prítomnosti prepravovanej osoby o ich povahe a obsahu.

(10) Ak prepravovaná osoba odmietne preskúmanie batožiny, alebo ak sa pri preskúmaní zistí, že obsah batožiny je z prepravy vylúčený, je povinný tieto batožiny odstrániť. Ak prepravovaný neuposlúchne pokyn, vodič odstránenie batožiny zabezpečí sám. V takom prípade môže vodič prepravovanú osobu vylúčiť z ďalšej jazdy bez nároku na vrátenie sumy zaplatenej za službu: prenájom vozidla s vodičom - prepravné služby.

ČL. 7

PREPRAVA MIMO ÚZEMIA SR

(1) Pri preprave mimo územia SR platia ustanovenia predchádzajúcich článkov primerane, ak nie je v tomto čl. uvedené inak.

(2) Prepravovaná osoba musí mať pri sebe platný občiansky preukaz a pri cestách do štátov kde sa to vyžaduje aj cestovný pas.

(3) Každý kus batožiny prepravovaného by mal byť označený menom a adresou.

(4) Z prepravy sú vylúčené veci, ktorých preprava do zahraničia podlieha osobitným predpisom.

ČL. 8

MIMORIADNE UDALOSTI POČAS PREPRAVY

(1) Vodič vozidla je v prípade dopravnej nehody, úrazu alebo náhleho ochorenia prepravovaného alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie prepravovaných alebo iných osôb povinný:

a) poskytnúť podľa svojich schopností a možností postihnutej osobe potrebnú prvú pomoc a zabezpečiť bezodkladnú odbornú zdravotnícku pomoc,

b) urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť premávky,

c) urobiť vhodné opatrenia na záchranu osôb a majetku.

(1) Prepravované osoby, ktorých život a zdravie nie sú ohrozené, sú povinné vodičovi pomáhať pri konaní podľa ods. 1.

ČL. 9

CENA

(1) Cena za službu: prenájom vozidla s vodičom - prepravné služby je tvorená pri objednávke pred transferom vopred a to dohodou.

(2) Platba sa prijíma dvoma spôsobmi: platba hotovosťou a platba platobnou kartou:

a) platba sa vykonáva vždy na území SR a to z dôvodu bezproblémového dátového pripojenia sa na sieť, ktoré požaduje eKasa a rovnako aj platobný terminál.

(3) Cenovú ponuku a všetky kompletné informácie k nej nájdete na firemnej stránke: www.LynxTransit.sk

ČL. 10

REKLAMÁCIA

(1) Práva, ktoré má oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, sa musia uplatniť bezodkladne u prepravcu, inak zanikajú.

(2) Ak sa žiada o vrátenie súm zaplatených prepravcovi, na podanie reklamácie je oprávnený ten, kto sumu zaplatil.

(3) Objednávatelia prepravy môžu podať reklamáciu len písomne. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej sumy, najmä doklad o zaplatení sumy (úhrada platby za prepravu), vrátenie ktorej sa požaduje.

(4) Ak reklamácia nemá všetky náležitosti, dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie v stanovenej lehote. Ak sa reklamácia nedoplní a nezašle v stanovenej lehote nie kratšej ako 8 dni, považuje sa za nepodanú.